Regulamin korzystania ze szkółki i wypożyczalni windsurfingowej Surfschool

 1. Lekcja indywidualna z instruktorem trwa 55minut.
 2. W przypadku spóźnienia się klienta na zajęcia, SurfSchool nie zwraca kosztów za usługi.
 3. W przypadku spóźnienia większego niż 15 minut sprzęt przydzielony uczestnikowi może być wykorzystany przez szkołę SurfSchool.
 4. Wypożyczającym może być wyłącznie osoba pełnoletnia.
 5. Za osoby niepełnoletnie korzystające z usług SurfSchool odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.
 6. Osoby pełnoletnie korzystające z usług SurfSchool żeglują na własną odpowiedzialność.
 7. Osoby niepełnoletnie korzystające z usług SurfSchool żeglują na odpowiedzialność rodziców, bądź opiekunów.
 8. Osoby korzystające z usług SurfSchool zobowiązane są do okazania ważnego dokumentu tożsamości z adresem.
 9. Osoba korzystająca z usług SurfSchool zobowiązana jest do pokrycia kosztów naprawy lub odkupienia sprzętu, jeżeli podczas użytkowania spowodowała szkodę, która nie wynikała z wady fabrycznej sprzętu lub wyeksploatowania, a z niewłaściwego jego wykorzystania.
 10. Opłatę za wybraną usługę SurfSchool pobiera się z góry.
 11. W przypadku przekroczenia opłaconego wcześniej limitu korzystania ze sprzętu lub usług, SurfSchool pobiera dodatkową opłatę zgodnie z przedstawionym cennikiem.
 12. Wypożyczenie sprzętu następuje jedynie po wstępnym przeszkoleniu przez pracownika SurfSchool, lub po wcześniejszym odbyciu kursu w SurfSchool.
 13. Wszystkie osoby korzystające z usług SurfSchool są zobowiązane nosić kamizelkę asekuracyjną.
 14. W czasie korzystania z usług SurfSchool klienta obowiązują ogólne przepisy właściwe dla akwenu pływania.
 15. Uczestnik szkolenia oświadcza, że nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne do jego udziału w zajęciach rekreacyjnych.
 16. Osoba korzystająca z usług SurfSchool oświadcza, iż nie jest pod wpływem alkoholu, narkotyków i innego rodzaju środków odurzających.
 17. Pracownik SurfSchool może odmówić prowadzenia zajęć lub wypożyczenia sprzętu z innych przyczyn niż powyżej podane (np. zbyt trudnych warunków atmosferycznych).
 18. Zabrania się spożywania alkoholu oraz środków odurzających na terenie SurfSchool
 19. SurfSchool nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawiona na jego terenie.
 20. Wykupione pakiety ważne są od dnia zakupu do 28 sierpnia bieżącego roku kalendarzowego. Niewykorzystany pakiet traci ważność z dniem 28 sierpnia bieżącego roku. Pakiety pozostają w posiadaniu SurfSchool
 21. Wypożyczenie łódek możliwe jest jedynie po okazaniu patentu żeglarza, lub innego dokumentu uprawniającego do samodzielnego żeglowania
 22. W przypadku wypożyczania sprzętu poza teren szkoły SurfSchool lub opuszczania akwenu pływania pobiera się kaucję za sprzęt w ustalonej przez pracownika SurfSchool wysokości.
 23. Osoby pełnoletnie korzystające z usług SurfSchool obowiązane są wypełnić i podpisać druk oświadczenie akceptując w/w regulamin. Za osoby niepełnoletnie druk oświadczenie wypełniają rodzice, opiekunowie.